The First Guangzhou Triennial - Reinterpretation: A Decade of Experimental Chinese Art (1990-2000)

2002.11.18. - 2003.1.19.

Guangdong Museum of Art, Guangzhou, China