How we to do?

2011.1.1.

Heng Lu art museum, Hangzhou

link